1. Čo stanica prvá - tu vyobrazuje? - Ježiša milého, - tebe ukazuje, - ortieľ smrti - on berie na seba, - by od večnej smrti - vyslobodil teba.


2. Keď ortieľ vydali, - hneď vzali Ježiša, - ktorý jak baránok - muky znášal kríža. - Na zranené - rameno kríž dali, - na ceste žoldnieri - ním postrkovali.


3. Pre krvi preliatie - celým telom vädol, - na smrť unavený - ťažko na zem padol, - leží Kristus - pod krížom zomdlený, - bys' bol v predsavzatiach - svojich posilnený.


4. Na to sa s Ježišom - Mária stretala, - nad jeho trápením - žalostne plakala. - Kto by nemal - s Máriou zaplakať, - Syna i Matičku - spolu poľutovať.


5. Keď videli teda - Krista zomdleného - po mnohom mučení už unaveného, - že nevládze už viac - kríž svoj uvliecť, - Šimona nútili, - by pomáhal kríž niesť.


6. Vidiac Veronika - Krista krvavého, - ručník z hlavy sňala - utrieť mu tvár jeho, - ktorý jej Pán - zas naspäť podáva - a doň tvár vtlačenú - odmenou jej dáva.


7. Keď do brány prišiel, - upadol tam znovu, - posmieva sa zlý svet - v prachu ležiacemu. - Ten pád Krista - pýcha spôsobila, - tá ho neľútostne - na zem povalila.


8. Za bránou s Ježišom - ženy sa stretali, - nad mukami jeho, - prehorko plakali, - vidiac jeho, - krvou sfarbeného, - od katov ukrutných - na smrť vedeného.


9. K hore Kalvárii - keď sa priblížili, - už viacej Pán Ježiš - v sebe nemal sily, - po tretí raz - tu padol zomdlený, - tým najbolestnejším - pádom dorazený.


10. Keď prišli na horu, - na Krista hneď siahli, - a z tela mu odev - razom dolu stiahli, - všetky jeho - rany obnovili - a vyzlečeného - žlčou napájali.


11. Krista strápeného - na kríž položili, - ruky mu a nohy - klincami pribili. - Ach, akú to - preukrutnú bolesť, - ó, človeče, musel - Kristus pre tvoj hriech niesť.


12. A potom do výšky - kríž s Ježišom zdvihli, - až pre veľkú ťarchu - pukali v ňom žily, - tak rozpiaty - visel tri hodiny - nebeského Otca - Syn milý, jediný.


13. Mŕtveho Ježiša - už z kríža zložili, - do lona bolestnej - Matky položili; - ó, aký žiaľ jej srdce cítilo, - pováž, keď ľúbala - Syna mŕtve telo.


14. Napokon Ježiša - vložili do hrobu, - tu pováž si, duša, - pováž v túto dobu, - k čomu ťa smrť - Kristova vzbudzuje, - k čomu obeť jeho - teba zaväzuje.


15. Skončila sa cesta - ku spaseniu sveta, - Syn Boží ju konal, - by ľudstvo zachoval - od večného - ohňa pekelného, - vďaku čaká vrelú - od sveta celého.