1. Roste, nebesá, z výsosti, - oblak, prš Spravodlivého; - otvor sa, zem, z vnútornosti, - Spasiteľa dajže nášho.


2. Nebesá, hľa, objavujú - slávu Boha najvyššieho - a oblohy ohlasujú - dielo rúk premocných jeho.


3. Bohu na nebi sláva buď, - velebí, Pane, ťa tvoj ľud, - vďaka ti večná za milosť, - za tvoju ku nám príchylnosť.


4. V Boha, Otca najvyššieho - i v Syna jeho milého, - verme i v Ducha Svätého - s Otcom, Synom rovnakého.


5. Keď sa počal Syn tvoj z Panny, - v obetu bol za nás daný; - pamiatku jeho presvätú - oslavovať budeme tu.


6. Obeta Bohu buď milá, - ktorú Cirkev pripravila; - prijmi, ó, Bože, tie dary - v rukách kňaza na oltári.


7. Svätý, svätý, najsvätejší - Otec i Syn tvoj najmilší, - i Duch Svätý, Boh premilý, - chválený buď v tejto chvíli.