1. Duch Svätý sa dnes zjavuje - vo verných zhromaždení - a ich srdcia osvecuje, - prichádza k nám v plameni - víchor dvíha sa s prudkosťou - preniká dom úzkosťou. - Pán zvestuje skrze divy, - že v sľuboch je pravdivý.


2. Sláva Otcu prespevujme - za nebeský jeho dar, - so Synom ho zvelebujme, - Ducha, že Svätého dal. - Ducha, ktorý osvecuje, - teší a posilňuje. - Cirkev svätú vždy zastáva - vzrast a stálosť jej dáva.


3. Šťastní, čo ťa uznávajú - vodcom v svojom konaní - a na tvoj hlas pozorujú - vo svojom povolaní. - Ty bolesti uľavuješ, - smútiacich potešuješ, - pokoj dávaš skrúšenému, - silu viery slabému.


4. Boha Otca, Syna jeho - a Ducha vyznávajme, - v Trojici len jediného, - vrúcne sa mu klaňajme! - Cirkev svätú poslúchajme - a všetko to konajme, - čo nám robiť prikazuje, - lebo Duch ju spravuje.


5. Túto obeť chleba, vína, - za hriech ľudu krehkého, - ktorý k tebe ruky spína - o dar Ducha Svätého,- prijmi, Otče milostivý, - očisť od neprávosti, - neba plameň nech ohnivý - zažne lásku v nás k čnosti.


6. V telo a krv Syna tvojho - premení sa tá obeť. - Na prosbu nám pošli svojho - Ducha lásky sem na svet, - aby viedol ku svätosti - a dával nám milosti, - aby sme ťa milovali, - vôľu tvoju konali.


7. Oslávený Zvíťaziteľ, - ktorý s Otcom prebývaš, - milostivý náš Spasiteľ, - žehnaj ľud svoj, Bože náš! - Daj nám Ducha presvätého, - Tešiteľa verného. - Tebe chválu, česť vzdávame, - Svätý, svätý! spievame.