1. Bože, tvojej velebnosti - skrúšene sa koríme, - zapáľ oheň v nás milosti, - daj nech láskou horíme, - aby sme ťa milovali - ako v nebi anjeli, - obetu ti prinášali - hriechy svoje želeli.


2. Sláva Bohu buď na nebi, - ktorý hľadí z výsosti, - pokoj ľuďom daj na zemi, - Ježiš, plný milosti. - Snímaš hriechy sveta zlého, - nebies brány otváraš, - zveš do blaha nebeského, - ktoré svojim verným dáš.


3. Božie slovo ukazuje - pravú cestu do neba, - kto ho plní, verne čuje, - tomu sa báť netreba. - Učiň, Bože, s láskavosťou, - aby sme vždy plnili - slová tvoje s ochotnosťou - a tak sa ti ľúbili.


4. V Boha všetci my veríme, - v Otca svojho večného, - v Stvoriteľa neba, zeme, - v Krista, Syna Božieho, - Duchom Svätým počatého - z Panny narodeného, - pre nás na svet poslaného - i v Ducha presvätého.


5. Prijmi tieto dary, Pane, - na znak vďakov činenia, - tvojím kňazom prednášané, - ktoré sa tu premenia - v telo a krv Syna tvojho, - jak on v pravde vyslovil, - keď zákona už nového - obetu ustanovil.


6. Tebe, Tvorca neba, zeme, - s touto žertvou rozmilou, - seba samých venujeme, - zbav nás hriechov, omylov. - Osvieť mysle leskom svitu, - zapáľ v srdciach lásky cit, - aby sme ti smeli ich tu - za obetu posvätiť.


7. Svätý, svätý, Boh náš svätý, - zástupov Pán nazvaný, - Otče, Synu, Duchu Svätý, - v každej dobe buď s nami. - Plné tvojej slávy nebe, - zem je plná jasnosti, - korí sa tu, Bože, tebe - ľud veriaci v radosti.