1. Hlboko sa ti klaniame, - Bože náš na výsosti - na kolená v prach padáme - pred trón tvojej svätosti: - prijmi, ktoré ti konáme, - [:ó, Bože, pobožnosti.:]


2. Moc a múdrosť nekonečná, - ktorá všetko stvorila, - velebnosť a svätosť večná, - ktorá ľudstvo spasila: - to je láska tá srdečná, - [:čo nás sem privábila.:]


3. Sláva Bohu na výsosti, - ľudu pokoj, spasenie, - Bože, chráň nás od úzkosti, - pravé daj potešenie. - Tys' Pán mocný od večnosti, - [:ty si naše spasenie.:]


4. Buď nám, Pane, na pomoci, - privádzaj nás k pokániu, - milosti daj vo dne, v noci - ku každému konaniu. - Koríme sa tvojej moci, - [:daj posilu žiadanú.:]


5. Verím v Boha najvyššieho, - v Syna jeho večného - verím v Ducha presvätého, - obom v božstve rovného. - Vieru srdca veriaceho - [:viď, keď vidíš hriešneho.:]


6. Otče, náš dar chleba, vína - na tvoj oltár skladáme, - pre zásluhy svojho Syna - požehnaj ho, žiadame. - Že tu krv sa stane z vína, - [:z chleba telo, veríme.:]


7. Sabaoth, Pán najslávnejší, - tebe Svätý! spievame, - že si ty sám najsvätejší, - pred svetom vyznávame. - K oslave, jak v čas terajší, - [:tak vždy vôľu nech máme.:]