1. Klaniame sa tebe, Bože - Pánu svojmu skrúšene; - tvoja milosť nám vymôže nebies dary túžené, - [:Láska tvoja nech nám zruší - všetky hriechy v našej duši, - by sme hodne prinášali - túto obeť pochvaly.:]


2. Sláva, vďaka nech sa chystá - Pánu Bohu na nebi, - za každý dar Srdca Krista, - daný podľa potreby. - [:Po smrti nás vnes do neba, - by sme ďalej ctili teba, - tebe vrúcne sa klaňali, - vďaky ti tam vzdávali.:]


3. Veríme, že v osobách troch - je Boh jeden jediný: - Otec, ktorý všetko stvoril, - Syn, čo sníma nám viny: - [:Svätý Duch nás posväcuje, - vo sviatostiach očisťuje. - V tejto viere posilni nás, - všemohúci Pane náš!:]


4. Prijmi, Pane, svojho Syna, - nášho Pána obetu, - skrz ňu odpusť všetkým hriechy - a daj čnostiam rozkvetu; - [:s Božským Srdcom dať ti chceme - svoje srdcia ponížené - za oslavu a prosenie, - za vďaky a zmierenie.:]


5. Svätý, svätý! prespevujme, - chváľme Boha radostne, - bo sa ide vykonávať - tajomstvo to slávnostné. - [:Pod spôsobom vína, chleba, - obetovať chce sám seba - Ježiš v láske svojho srdca - a tak prosiť u Otca.:]