1. Ó, trojjediný Bože, - pred tebou kľačíme - a zbožnou modlitbou ťa, ó, Pane, prosíme, - by sme ti prinášali - Kristovu obetu, - nech veľké zásluhy jej - nás k tebe privedú.


2. Na nebi oslavujú - ťa, Bože, anjeli, - čo ľuďom dobrej vôle - tvoj pokoj spievali; - my sa ti tu klaniame - a dobrorečíme, - i chválu prinášame - a vďaky úprimné.


3. Ja verím v Boha Otca - i Syna Božieho, - nám z Panny zrodeného, - i Ducha Svätého; - tak v jednom večnom Bohu - tri verím osoby, - z nich každá na spasenie - mi mocne pôsobí.


4. Včuľ prijmi, veľký Bože, - tú svätú obetu, - nech ti je ďakovaním, - za milosť presvätú; - skrz tieto dary všetkým - nám odpusť poklesky, - by sme ťa velebili, - Otče náš nebeský.