1. Svätú obeť začíname - v mene tvojom, Ježišu, - aby bola, ťa žiadame, - užitočná pre dušu. - Ó, Pane náš, Kráľu nebies, - prispej svojou milosťou, - by sme mohli omšu svätú - vypočuť s pobožnosťou.


2. Chváľme Boha jediného, - jak len chváliť môžeme, - lebo jeho velebného - chváliť dosť nemôžeme. - Chváľme Boha spevom, rečou, - chváľme ho i skutkami, - chváľme ho vždy s úctou väčšou, - svojimi vždy čnosťami.


3. Verím v Boha jediného, - ktorý je náš Stvoriteľ, - v Jezu Krista, Syna jeho - ktorý je náš Spasiteľ; - verím v Ducha presvätého, - v božstve obom rovného, - Tešiteľa presladkého - a k nám vždy láskavého.


4. Nech je milá Obeť naša - ako obeť Ábela, - ktorú ti kňaz tu prináša, - bo Cirkev ho posiela: - prijmi obeť chleba, vína, - Synom nám založenú - učiň, Otče, by slúžila - nám všetkým ku spaseniu.


5. Svätý, svätý, Pán Boh svätý, - jediný v troch osobách, - Boh náš Otec, Syn, Duch Svätý, - nerozdielny v bytnostiach. - Hosana mu na výsostiach, - česť a vďaky vzdávajme, - chválu jeho majme v ústach - každý deň, keď vstávame.