1. Ty si, Pane v každom chráme, - v svätostánku živý chlieb, - zbožnou piesňou česť ti dáme, - čuj hlas tichých modlitieb. - Svätá omša, obeť vznosná, - Bože dobrý, - už znie ti, - človek svoju hriešnosť pozná - nehodný je obeti.


2. Sláva Bohu! Pokoj ľuďom! - V nebi ples a v svete mier. - Koniec tme a všetkým bludom, - duša, zvoľ si rovný smer. - Hviezda spásna, zažiar darom - pokoja a mieru nám, - prosbou, znieme pred oltárom, - slávou Pána zuní chrám.


3. Božie slovo učí viere - nádeji a láske aj, - kto tu žije v jeho smere - ten raz uzrie neba kraj. - Kto by nechcel v nebi bývať, - v sláve, v kruhu anjelov? - Kriste, daj žiť a ťa vzývať - podľa tvojich svätých slov!


4. Verím v teba vrúcne pevne, - pravý Boh v troch osobách, - vyznávam ťa hlasne, spevne - a pred tebou padám v prach. - Rozmnož Cirkev, Trojjediný - svetla žiarou obdar svet, - odpusť hriechy, posväť činy; - čistých prijmeš k sebe späť.


5. Spásnu obeť obetoval - za nás Ježiš, Boží Syn. - Ktože by ho nemiloval? - Veď z nás sníma ťarchu vín. - Čo ti Bože, oddať máme, - biedni ľudia, z ochoty? - Všetko v obeť ponúkame, - duše, srdcia, životy.


6. Svätý nebom ozýva sa, - Svätý zvučí kostolom. - Svätý! Pane, ľudstva spása, - znie ti chvála nocou, dňom. - Sláva v nebi, v sveta hlase, - chvála, úcta, lásky daň - Bohu patrí v každom čase, - tebe, mocný, večný Pán.