1. Vstupujem do chrámu tvojho - Pane, k stolu svätému, - medzi stĺpy okrášlené, - k trónu Kráľa večnému; - [:tu pred tebou na zem padám, - ach, odpusť naše viny nám - a úctou, Pane, pokornou - sa zavďačiť ti žiadam.:]


2. Sláva Bohu na výsosti! - anjeli prespevujú. - A na zemi pokoj ľudu! - jasavo oznamujú. - [:I my tu s nimi spievame - a Bohu chválu vzdávame: - ó, Bože, mieru, pokoja, - staň sa vždy vôľa tvoja!:]


3. Verím v Boha jediného, - Boha Otca večného, - ktorý mocou nekonečnou - stvoril svet ten z ničoho. - [:I v Otca, Syna večného - a Spasiteľa drahého, - ja verím v Ducha Svätého - vždy s nimi jednotného.:]


4. Na tvoj oltár čistú obeť, - chlieb a víno skladáme, - nech sa v telo a v krv Krista - premení, ťa žiadame; - [:ráč obeť vína a chleba - od nás tu prijať do neba, - s ktorou sa tvojej svätosti - dávame do milosti.:]


5. Chóry nebies bez prestania - Svätý, svätý! spievajú; - všetci boží vyvolení - Hosana! ti volajú. - [:Ich príklad aj my sledujme - a ustavične spievajme: - Nech Bohu večná sláva je, - Hosana! mu spievajme.:]