1. Pokľakni na kolená, - ó, duša vykúpená! - Hľa, tu Sviatosť prevelebná - je vystavená.


2. Hľaď na Boha večného - tu v Sviatosti skrytého: - pros ho srdcom poníženým - o milosť jeho.


3. Buď od všetkých uctený, - velebený, chválený, - Ježiš Kristus na oltári - tu vystavený!


4. Kriste, daj nám pomoci, - chráň nás v každej úzkosti; - chráň nás v každej ťažkej chvíli - vo dne i v noci.


5. Pozri na nás z výsosti, - zachráň naše živnosti, - daj všetkého potrebného - v svojej štedrosti.


6. Baránku, čo z milosti - snímaš nám hriechy, zlosti, - nedaj, by sme zahynuli - v nekajúcnosti.


7. A raz v smrti hodinu - odpusť nám hriech i vinu, - v cestu večnú nás posilni, - priprav hostinu.


8. Keď svoj život skončíme, - do večnosti vkročíme, - v svoje priveď nás kráľovstvo, - vrúcne prosíme.