1. Zdrav' buď, Kriste najmocnejší, - zdravas', sladkosť nebeská, - zdrav' buď, Ježiš náš najsladší, - zdravas' radosť anjelská! - K tebe hľadia Cherubíni, - s tebou sa vždy radujú, - tebe všetci Serafíni - hlboko sa klaňajú.


2. Tu prebývaš na oltári, - Baránok ty nebeský, - prijmi vďačne naše dary, - žehnaj národ slovenský. - Nech nás ruka tvoja vodí - chráň nám mravy, chlieb a reč, - daj, nech vlasti neuškodí - ani bieda ani meč.


3. Nám synom a dcéram rodným - udeľ ducha svornosti - a uštedri ľuďom hodným - dni pokoja, hojnosti. - Prosíme ťa, by zavládla - medzi nami jednota, - aby Cirkev objať mohla - všetkých členov národa.