1. Aké to svetlo - odrazu zlietlo ponad nás? - [:Aký to bájny, - neobyčajný počuť hlas?:]


2. Badáme všetci, - podivné veci - dejú sa. - [:Čudesné žiare - tu cez chotáre - stelú sa.:]


3. A tú tvár jasnú, - úžasne krásnu - vidíte? - [:Či, bratia, i vy - strach úzkostlivý - cítite?:]


4. Ó, neľakaj sa, - pastierska chasa, - s vami Pán! - [:Ja, anjel jeho, - blaha všetkého, - spievam vám.:]


5. Dnes objavil sa, - dnes narodil sa - Spasiteľ. - [:Váš a. celého - rodu veľkého - Tešiteľ.:]


6. Hľa, tu blesk jasný, - tam plod prekrásny - v jasličkách. - [:Dieťa, Syn Boží, - na sene leží - v plienočkách.:]


7. Nuž ta sa majme, - ta pospiechajme, - druhovia, - [:kde poletujú a prespevujú - duchovia:]


8. Ó, milé Dieťa, - preradostne ťa - vítame, - [:jak vteleného - Syna Božieho - vzývame.:]


9. Prijmi tie skromné. - lež vďakou hojné, - darčeky. - [:že sme tvojimi. - sme blaženými - naveky.:]