1. Hľa, zástup zboru anjelského - prichodí z neba vysokého, - budí zo sna sladkého - strážcov stáda ovčieho - spievaním, spievaním, spievaním.


2. Sláva buď Bohu najvyššiemu - a pokoj človeku hriešnemu, - lebo prišiel Spasiteľ, - hriešnikov Vykupiteľ, - na ten svet, na ten svet, na ten svet!


3. V jasličky Matka ho vložila, - zima ho ukrutne mrazila, - ale hneď vôl a osol - jeho biede pomohol - dýchaním, dýchaním, dýchaním.


4. Spasiteľ z neba na zem stúpil, - aby nás hriešnikov vykúpil; - chváľte Boha večného, - Krista narodeného, - zo srdca, zo srdca, zo srdca!