1. Duša moja, celou silou - veleb Pána večného, - osláv piesňou roztomilou - Stvoriteľa mocného. - Teš sa, že už prišli časy, - ktoré vrúcne sme žiadali, - čo prorokov zbožné hlasy - svetu predpovedali.


2. Ajhľa, z neba vysokého - anjel Boží zletuje - a Neveste Najvyššieho - radosť veľkú zvestuje. - Žena Bohom vyvolená - poslúcha hlas archanjela, - v rozjímaní pohrúžená - veľmi krásna je celá.


3. Boha Otca najvyššieho - sám Syn jednorodený - stúpil z trónu nebeského - spasiť svet náš stratený. - Z čistej Panny narodí sa, - bude znášať posmech tupý; - za ním kríž niesť rozhodni sa - a z hriechu ťa vykúpi.


4. Mária sa Pannou stala - nad všetkými pannami, - anjelovi povedala: - Ako vravíš, staň sa mi. - V svojom srdci prespanilom - preradostne zaplesala: - Bohu svojmu v speve milom - česť a chválu vzdávala.


5. I my s ňou tiež zaplesajme, - Bohu česť prespevujme, - Spasiteľa privítajme, - srdcia jemu venujme. - Slovom, skutkom vyvyšujme, - ako ona ctila jeho, - takto seba pripravujme - do kráľovstva večného.