1. Vitaj, ó, Ježiško narodený, - v jasličkách na slame položený; - vitaj, vitaj, milý náš Ježiško, - so svojou premilenou Matičkou!


2. Kresťania, v Betleme nám nastala - radosť a blaženosť neskonalá, - pretože sa večný Boh narodil, - aby nás hriešnikov vyslobodil.


3. Radujú sa Jozef i Mária, - anjeli spievajú dnes Glória! - Sláva Bohu nech je na výsosti, - buď pokoj i ľuďom živým v čnosti.


4. Slovo, čo telom je učinené, - buď od nás všetkých vždy zvelebené: - za tvoju láskavosť i za milosť, - za tvoju preveľkú dobrotivosť.


5. Poďme, ó, kresťania, s pobožnosťou: - vrúcne sa priblížme, s úctivosťou; - a vrelé srdcia mu podarujme - i jemu všetci sa obetujme.


6. Prijmi nás na milosť a k pomoci - prispej nám hriešnikom vo dne, v noci, - aby sme po tejto raz časnosti - dosiahli nebeskej blaženosti.